Đánh dấu đơn hàng Shopify POS là đã thực hiện hoặc chưa thực hiện

Tìm hiểu hành vi thực hiện đơn hàng tự động

Hành vi thực hiện đơn hàng tự động của Shopify POS dựa trên cài đặt thực hiện đơn hàng:

Hành vi thực hiện đơn hàng trong Shopify POS dựa trên cài đặt
Luôn thực hiện đơn hàng Trạng thái thực hiện
Bật Đơn hàng được đánh dấu là Đã thực hiện
Tắt Đơn hàng được đánh dấu là Not Fulfilled (Chưa thực hiện)

Cài đặt trạng thái thực hiện theo cách thủ công

Trong một số trường hợp, bạn có thể ghi đè tùy chọn ưu tiên thực hiện và đặt trạng thái đơn hàng theo cách thủ công thành:

  • Chưa thực hiện
  • Đã thực hiện

Cài đặt trạng thái đơn hàng thành Chưa thực hiện theo cách thủ công

Bạn có thể thay đổi trạng thái đơn hàng thành Not Fulfilled (Chưa thực hiện) theo cách thủ công sau khi đơn hàng được đặt.

Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn tự ghi đơn hàng thành Not Fulfilled (Chưa thực hiện), thì dù mặt hàng đang lưu kho, bạn phải tắt tùy chọn Always Fulfill Orders (Luôn thực hiện đơn hàng) trong tùy chọn ưu tiên thực hiện trước khi xử lý giao dịch.

Cài đặt trạng thái đơn hàng thành Đã thực hiện theo cách thủ công

Bạn có thể đặt trạng thái đơn hàng thành Đã thực hiện khi đơn hàng vẫn còn trong giỏ hàng. Thao tác này sẽ ghi đè lên cài đặt Always Fulfill Orders (Luôn thực hiện đơn hàng) bạn đã đặt.

Để đặt trạng thái đơn hàng hiện đang xử lý thành Đã thực hiện:

Trạng thái của đơn hàng được ghi thành Đã thực hiện ngay cả khi mặt hàng đã hết hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí