Đổi thẻ quà tặng trong Shopify POS

Nếu cửa hàng của bạn bán thẻ quà tặng, bạn có thể chấp nhận thẻ quà tặng làm phương thức thanh toán trong Shopify POS. Bạn có thể đổi thẻ quà tặng của khách hàng dù mua trực tuyến hay mua trực tiếp. Tìm hiểu thêm về nơi có thể đổi thẻ quà tặng.

Đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Để đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS:

 1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Shopify POS theo cách thông thường, rồi chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Chạm vào Thẻ quà tặng (nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn Thẻ quà tặng, bật tùy chọn này trong màn hình cài đặt Thanh toán).

 3. Nhập mã số thẻ quà tặng bằng một trong những tùy chọn sau:

- Nhập mã khách hàng cung cấp cho bạn. - Dùng máy quét mã vạch 2D được hỗ trợ để quét mã vạch (máy quét 2D là máy quét được hỗ trợ duy nhất có thể đọc mã QR của thẻ quà tặng). - Sử dụng camera trước của iPad.

 1. Chạm vào Đổi.

 2. Nếu khách hàng còn số dư chưa trả cần thanh toán, chạm vào một trong những tùy chọn sau:

- Chạm vào Add payment (Thêm khoản thanh toán) để thêm phương thức thanh toán khác. - Chạm vào Mark as partial (Đánh dấu là thanh toán một phần) để đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán một phần và nhận thanh toán bổ sung vào ngày khác.

 1. Tùy chọn: Trên màn hình sau thanh toán, cung cấp biên lai cho khách hàng qua một trong những tùy chọn sau:

- Chạm vào Email receipt (Gửi email biên lai) để gửi email bản sao biên lai cho khách hàng. - Chạm vào SMS receipt (Gửi SMS biên lai) để gửi bản sao biên lai cho khách hàng bằng tin nhắn văn bản. - Chạm vào Print receipt (In biên lai) để in biên lai giấy nếu bạn đã cài đặt máy in.

 1. Chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Biên lai hiển thị 4 chữ số cuối của thẻ quà tặng được sử dụng trong thanh toán cùng số dư còn lại trên thẻ:

Số dư trên biên lai thẻ quà tặng - Shopify POS

Xem số dư thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Bạn có thể xem số dư còn lại của thẻ quà tặng trong đơn hàng thẻ quà tặng đã được bán từ Shopify POS.

Để xem số dư còn lại trên thẻ quà tặng:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.

 2. Tìm và chạm vào đơn hàng mà thẻ quà tặng được bán.

 3. Chạm vào mã số thẻ quà tặng:

  Mã số thẻ quà tặng trên màn hình chi tiết đơn hàng dành cho iPad - Shopify POS

 4. Hộp thoại hiển thị cho thấy số dư còn lại trong thẻ quà tặng. Chạm vào Cancel (Hủy) để quay lại chi tiết đơn hàng.

Đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Để đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS:

 1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Shopify POS theo cách thông thường, rồi chạm vào Charge (Tính tiền).

 2. Chạm vào Thẻ quà tặng (nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn Thẻ quà tặng, bật tùy chọn trong màn hình cài đặt Thanh toán).

 3. Nhập mã số thẻ quà tặng bằng một trong những tùy chọn sau:

- Nhập mã khách hàng cung cấp cho bạn. - Sử dụng camera trên iPhone.

 1. Chạm vào Đổi.

 2. Nếu khách hàng còn số dư chưa trả cần thanh toán, chạm vào một trong những tùy chọn sau:

- Chạm vào Add payment (Thêm khoản thanh toán) để thêm phương thức thanh toán khác. - Chạm vào Mark as partial (Đánh dấu là thanh toán một phần) để đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán một phần và nhận thanh toán bổ sung vào ngày khác.

 1. Tùy chọn: Trên màn hình sau thanh toán, cung cấp biên lai cho khách hàng qua một trong những tùy chọn sau:

- Chạm vào Email receipt (Gửi email biên lai) để gửi email bản sao biên lai cho khách hàng. - Chạm vào SMS receipt (Gửi SMS biên lai) để gửi bản sao biên lai cho khách hàng bằng tin nhắn văn bản.

 1. Chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm.

Biên lai hiển thị 4 chữ số cuối của thẻ quà tặng được sử dụng trong thanh toán cùng số dư còn lại trên thẻ:

Số dư trên biên lai thẻ quà tặng - Shopify POS

Xem số dư thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Bạn có thể xem số dư còn lại của thẻ quà tặng trong đơn hàng thẻ quà tặng đã được bán từ Shopify POS.

Để xem số dư còn lại trên thẻ quà tặng:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.

 2. Tìm và chạm vào đơn hàng mà thẻ quà tặng được bán.

 3. Chạm vào mã số thẻ quà tặng:

  Mã số thẻ quà tặng trên màn hình chi tiết đơn hàng dành cho iPhone - Shopify POS

 4. Hộp thoại hiển thị cho thấy số dư còn lại trong thẻ quà tặng. Chạm vào Cancel (Hủy) để quay lại chi tiết đơn hàng.

Đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS

Với Shopify POS, bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tuyến được gửi qua email, thẻ quà tặng in và thẻ quà tặng thực. Nếu thẻ quà tặng có mã vạch, bạn có thể nhập mã của thẻ bằng cách dùng camera thiết bị để quét mã vạch. Bạn cũng có thể nhập mã thẻ quà tặng theo cách thủ công.

Để đổi thẻ quà tặng bằng Shopify POS:

 1. Trên trang thanh toán của Shopify POS, thêm sản phẩm vào giỏ hàng theo cách thông thường, sau đó chạm vào SUBTOTAL (TỔNG PHỤ).

 2. Trên màn hình Cart (Giỏ hàng), thực hiện mọi cập nhật cần thiết cho giỏ hàng, rồi chạm vào CHARGE (TÍNH TIỀN).

 3. Trên màn hình Select payment (Chọn hình thức thanh toán), chạm vào Thẻ quà tặng.

 4. Nhập mã số thẻ quà tặng bằng một trong những tùy chọn sau:

- Nhập mã khách hàng cung cấp cho bạn. - Sử dụng camera trên thiết bị Android.

 1. Chạm vào ĐỔI.

 2. Chạm vào CHARGE (TÍNH TIỀN).

 3. Tùy chọn: Chạm vào Send receipt (Gửi biên lai) để gửi biên lai cho khách hàng bằng email hoặc tin nhắn văn bản.

 4. Chạm vào DONE (ĐÃ XONG) để quay lại màn hình sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí