Thay đổi số lượng hàng trong kho theo sản phẩm

Bạn có thể cập nhật số lượng hàng tồn kho trên trang Sản phẩm.

Khi bạn cập nhật số lượng hàng tồn kho, đảm bảo đã chọn Shopify trong danh sách Inventory managed by (Hàng trong kho được quản lý bởi) để bạn có thể theo dõi và thay đổi số lượng hàng tồn kho.

Thay đổi số lượng hàng tồn kho của một sản phẩm

Cách bạn cập nhật số lượng của một sản phẩm phụ thuộc vào việc sản phẩm có mẫu mã hay không.

Sản phẩm không có mẫu mã

Sản phẩm có mẫu mã

Thay đổi số lượng hàng tồn kho bằng trang chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt để thay đổi số lượng hàng tồn kho cho nhiều mẫu mã sản phẩm và địa điểm. Trang chỉnh sửa hàng loạt là trang hiển thị các hàng và cột dữ liệu, tương tự như bảng tính.

Các bước thực hiện:

  1. Vào mục Sản phẩm.

  2. Chọn sản phẩm có mẫu mã mà bạn muốn chỉnh sửa số lượng hàng tồn kho.

  3. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào Edit variants (Chỉnh sửa mẫu mã) > Open bulk editor (Mở trang chỉnh sửa hàng loạt).

  4. Thay đổi giá trị trong các hàng và cột bằng cách nhấp vào ô:

- Bên quản lý hàng trong kho - Chọn Shopify hoặc ứng dụng quản lý hàng trong kho. - Còn hàng tại - Với mỗi địa điểm, điều chỉnh số lượng hàng tồn kho. Bạn có thể chỉ định Stocked hoặc Not stocked, tùy theo việc đánh dấu hay không đánh dấu ô Track quantity (Theo dõi số lượng). - Track quantity (Theo dõi số lượng) - Nếu đánh dấu vào ô này, bạn có thể thay đổi số lượng. Nếu không đánh dấu vào ô này, lượng hàng trong kho không được theo dõi và các giá trị chỉ là Stocked hoặc Not stocked.

  1. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí