Mời nhà bán lẻ kết nối trên kênh bán hàng Shopify Collective

Bạn có thể mời các nhà bán lẻ sử dụng Shopify kết nối và bắt đầu bán sản phẩm. Nhà bán lẻ mà bạn mời cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Sau khi nhà bán lẻ chấp nhận lời mời kết nối của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Nhà bán lẻ đã sử dụng Shopify Collective và có chi tiết liên hệ của bạn sẽ có thể mời bạn kết nối.

Yêu cầu khi mời nhà bán lẻ

Nhà bán lẻ mà bạn mời kết nối cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Nhà bán lẻ cần có cửa hàng đang hoạt động trên Shopify.
 • Cửa hàng của nhà bán lẻ cần kích hoạt Shopify Payments.
 • Doanh nghiệp của nhà bán lẻ cần có trụ sở tại Hoa Kỳ.
 • Đơn vị tiền tệ trong cửa hàng của nhà bán lẻ phải là USD.
 • Cửa hàng của nhà bán lẻ có doanh số ít nhất là 50.000 USD trong 12 tháng qua.

Mời nhà bán lẻ kết nối trên Shopify Collective

Để mời nhà bán lẻ kết nối trên Shopify Collective, bạn cần có địa chỉ email của họ.

Sau khi bạn mời nhà bán lẻ, họ sẽ nhận được email mời bán sản phẩm của bạn và được nhắc cài đặt ứng dụng Shopify Collective trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Nhà bán lẻ.

 5. Nhấp vào Mời nhà bán lẻ.

 6. Nhập thông tin liên hệ của nhà bán lẻ như tên, họ và địa chỉ email.

 7. Không bắt buộc: Thêm ghi chú được hiển thị trong email lời mời cho nhà bán lẻ.

 8. Nhấp vào Send (Gửi).

Kiểm tra lời mời kết nối từ nhà bán lẻ

Các nhà bán lẻ sử dụng Shopify Collective cũng có thể mời doanh nghiệp của bạn kết nối trên Shopify Collective. Nhà bán lẻ cần có thông tin liên hệ của bạn để có thể mời bạn kết nối.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Nhà bán lẻ.

 5. Vào tab Cần xem xét.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để chấp nhận lời mời, nhấp vào Chấp nhận lời mời.
  • Để từ chối lời mời, nhấp vào Thao tác khác, sau đó nhấp vào Từ chối lời mời.
  • Để gửi email đến nhà bán lẻ, nhấp vào Thao tác khác, sau đó nhấp vào Gửi email cho nhà bán lẻ.

Xem kết nối của bạn

Sau khi nhà bán lẻ chấp nhận lời mời của bạn hoặc bạn chấp nhận lời mời của họ, họ sẽ trở thành một kết nối trên Shopify Collective của bạn.

Bạn có thể xem danh sách các kết nối hiện có và các thông tin sau của mỗi kết nối:

 • tính năng thanh toán tự động có đang hoạt động với kết nối đó không
 • ngày bắt đầu kết nối
 • tổng số lượng đơn hàng
 • giá trị đơn hàng trung bình
 • tổng số hàng bán

Bạn cũng có thể nhấp vào kết nối cụ thể để xem thông tin bổ sung sau:

 • tổng số bảng giá được chỉ định cho kết nối
 • tổng số đơn hàng
 • giá trị đơn hàng trung bình
 • tổng số hàng bán
 • danh sách bảng giá bạn chia sẻ với kết nối đó

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collective (Supplier).

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong kênh bán hàng Collective (Đơn vị cung ứng), nhấp vào Nhà bán lẻ.

 5. Vào tab Đã kết nối và xem lại các điểm dữ liệu chính liên quan đến kết nối của bạn.

 6. Không bắt buộc: Để xem thông tin bổ sung về một kết nối cụ thể, nhấp vào kết nối.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí