Thực hiện và quản lý đơn hàng qua Shopify Collective

Sau khi bạn kết nối với nhà bán lẻ và chia sẻ bảng giá với họ, nhà bán lẻ có thể bắt đầu bán sản phẩm của bạn trên cửa hàng Shopify của họ.

Khi nhà bán lẻ thực hiện giao dịch bán có chứa sản phẩm của bạn, bạn sẽ nhận được đơn hàng trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể lọc đơn hàng Shopify Collective trên trang Đơn hàng trên trang quản trị Shopify rồi thực hiện đơn hàng bằng cách vận chuyển trực tiếp đến khách hàng. Tên của nhà bán lẻ hiển thị trên trang chi tiết đơn hàng để bạn biết đơn hàng đến từ nhà bán lẻ nào.

Sau khi bạn thực hiện đơn hàng Shopify Collective, đơn hàng sẽ được đánh dấu là Đã thực hiện trong cửa hàng của cả bạn và nhà bán lẻ.

Lọc đơn hàng Shopify Collective

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm và lọc.

 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc rồi chọn Kênh

 4. Chọn Shopify Collective.

 5. Nhấp vào Lưu thành.

 6. Đặt tên cho bộ lọc đơn hàng, sau đó nhấp vào Lưu.

Thực hiện đơn hàng Shopify Collective

Bạn có thể thực hiện đơn hàng Shopify Collective theo cách tương tự như thực hiện đơn hàng khác trên trang quản trị Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thực hiện đơn hàng của chính bạn. Để duy trì mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp và đặt ra những kỳ vọng chính xác cho nhà bán lẻ, cân nhắc việc cung cấp cho họ thời gian xử lý đơn hàng ước tính, chẳng hạn 2 ngày làm việc.

Khi bạn thực hiện đơn hàng Shopify Collective, email thông báo xác nhận vận chuyển sẽ được gửi từ cửa hàng của nhà bán lẻ thay vì cửa hàng của bạn.

Bạn không thể chỉnh sửa hoặc hoàn tiền đơn hàng Shopify Collective. Bạn cần hủy đơn hàng và yêu cầu nhà bán lẻ đặt đơn hàng mới.

Quản lý đơn hàng trả lại cho đơn hàng Shopify Collective

Để có thể xử lý đơn hàng trả lại đối với các đơn hàng Shopify Collective, bạn cần đồng ý với nhà bán lẻ về cách thức xử lý đơn hàng trả lại và người nào sẽ thanh toán cho nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại.

Bạn có thể sử dụng một trong những phương thức trả hàng sau đây cho đơn hàng Shopify Collective:

 • Phương thức 1: nhà bán lẻ tự tạo nhãn đổi trả và chấp nhận đơn hàng trả lại tại địa điểm của họ
 • Phương thức 2: Bạn cung cấp nhãn đổi trả cho nhà bán lẻ và chấp nhận đơn hàng trả lại tại địa điểm của bạn

Nếu bạn thống nhất với nhà bán lẻ là sẽ sử dụng Phương thức 2 thì bạn cần tải lên nhãn đổi trả và tạo đơn hàng trả lại trên trang quản trị Shopify.

Nhà bán lẻ cần yêu cầu đơn hàng trả lại trên trang quản trị Shopify. Sau khi họ yêu cầu, bạn sẽ nhận được thông báo qua email về yêu cầu trả hàng. Bạn cần kiểm tra yêu cầu trả hàng và nếu yêu cầu này áp dụng được cho đơn hàng trả lại, hãy gửi nhãn đổi trả. Nhà bán lẻ sẽ nhận được email có chứa nhãn đổi trả và tạo đơn hàng trả lại có nhãn đổi trả cho khách hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn gửi yêu cầu trả hàng.

 3. Nhấp vào Đơn hàng trả lại.

 4. Trong mục Tùy chọn vận chuyển đơn hàng trả lại, chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Chọn Tạo nhãn đổi trả trên Shopify để tạo nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại cho khách hàng. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu địa điểm chính của bạn và địa chỉ giao hàng của khách hàng đều nằm ở Hoa Kỳ.
  • Chọn Tải lên nhãn đổi trả để tải lên nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại hiện có cho khách hàng. Trên trang Thêm nhãn đổi trả, tải lên tệp nhãn vận chuyển ở định dạng PDF hoặc JPEG. Bạn cũng có thể nhập Mã theo dõiHãng vận chuyển nếu có những thông tin này.
 5. Nhấp vào Create return (Tạo đơn hàng trả lại).

Sau khi nhận và kiểm tra các mặt hàng trả lại, bạn có thể đánh dấu đơn hàng là đã trả lại. Nhà bán lẻ sẽ nhận được thông báo qua email về các mặt hàng trả lại.

Hoàn tiền cho đơn hàng Shopify Collective

Bạn cần thống nhất với nhà bán lẻ cách xử lý hoàn tiền cho đơn hàng Shopify Collective:

 • Khi cả bạn và nhà bán lẻ đều đã kích hoạt thanh toán tự động trên Collective thì khoản hoàn tiền sẽ tự động được chuyển cho nhà bán lẻ sau khi bạn khởi tạo yêu cầu hoàn tiền.
 • Nếu bạn hoặc nhà bán lẻ chưa kích hoạt thanh toán tự động thì bạn cần gửi tiền cho nhà bán lẻ và thông báo cho họ về việc này.

Bạn có thể hoàn tiền cho đơn hàng Shopify Collective theo cách tương tự như hoàn tiền cho đơn hàng khác trên Trang quản trị Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tạo đơn hàng trả lại và hoàn tiền.

Hủy đơn hàng Shopify Collective

Nhà bán lẻ có thể yêu cầu hủy đơn hàng Shopify Collective chưa thực hiện. Sau khi họ yêu cầu hủy đơn hàng, bạn sẽ nhận được email để xem lại và hủy đơn hàng. Ngoài ra, một ghi chú sẽ được thêm vào đơn hàng.

Bạn có thể hủy đơn hàng Shopify Collective theo cách tương tự như hủy đơn hàng khác trên Trang quản trị Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Hủy, lưu trữ và xóa đơn hàng.

Khi sử dụng phương thức thanh toán tự động, Shopify Collective sẽ tự động hủy đơn hàng:

 • Nếu chưa thu khoản thanh toán khi có yêu cầu hủy thì trạng thái đơn hàng vẫn sẽ là Đang chờ thanh toán.
 • Nếu đã thu khoản thanh toán khi có yêu cầu hủy nhưng bạn chưa thực hiện đơn hàng trong vòng 14 ngày.

Khi bạn hủy đơn hàng, trạng thái đơn hàng sẽ thay đổi thành Đã từ chối yêu cầu trong cửa hàng của nhà bán lẻ và hiển thị lý do hủy đã chọn. Sau đó, nhà bán lẻ cần hủy đơn hàng trong cửa hàng của họ để hoàn tiền cho khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí