Bảo vệ đơn hàng bằng Shopify Protect

Trên trang này, bạn có thể tìm hiểu quy trình bảo vệ đơn hàng bằng Shopify Protect.

Những yêu cầu để có thể bảo vệ đơn hàng bằng Shopify Protect

Để bảo vệ đơn hàng bằng Shopify Protect, bạn cần:

 • Thực hiện đơn hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi đặt.
 • Thêm thông tin theo dõi, bao gồm hãng vận chuyển.
 • Giao đơn hàng cho hãng vận chuyển trong vòng 10 ngày kể từ khi đặt.

Trước khi tiến hành bảo vệ đơn hàng, đảm bảo bạn đã kích hoạt Shop Pay trong cửa hàng cũng như bạn đã đọc và hiểu Điều khoản dịch vụ của Shopify Protect.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn hàng của đơn hàng chưa thực hiện mà bạn muốn bảo vệ.
 3. Thực hiện đơn hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt hàng. Tùy thuộc vào hãng vận chuyển, gửi đơn hàng bằng cách thực hiện một trong hai việc sau:

  • Nếu bạn đang sử dụng Shopify Shipping, chọn Tạo nhãn vận chuyển để mua nhãn vận chuyển cho đơn hàng.
  • Nếu bạn đang sử dụng hãng vận chuyển khác ngoài Shopify Shipping, hoàn thành các bước sau:
   1. Nhấp vào Thực hiện mặt hàng.
   2. Nhập mã theo dõi do nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển cung cấp, sau đó chọn tên hãng vận chuyển. URL theo dõi sẽ hiển thị trong email cập nhật về vận chuyển và xác nhận vận chuyển của khách hàng. Một số dịch vụ hoặc ứng dụng bên thứ ba có thể tự động cung cấp mã theo dõi cho trang đơn hàng.
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thông báo cho khách hàng ngay khi đơn hàng được thực hiện, chọn Gửi ngay chi tiết lô hàng cho khách hàng.

 5. Xác nhận thực hiện đơn hàng.

  • Nếu bạn đang sử dụng Shopify Shipping, hoàn thành các bước sau:
   1. Chọn một dịch vụ vận chuyển.
   2. Nhấp vào Buy shipping label (Mua nhãn vận chuyển).

- Nếu bạn đang sử dụng hãng vận chuyển khác ngoài Shopify Shipping, nhấp vào Thực hiện mặt hàng.

 1. Giao đơn hàng cho hãng vận chuyển bạn đã chọn trong vòng 10 ngày kể từ khi đặt hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí