Xử lý bồi hoàn bằng Shopify Protect

Trên trang này, bạn có thể tìm hiểu cách xử lý bồi hoàn và bảo vệ bản thân khỏi các lý do bồi hoàn do gian lận và không nhận ra trong giao dịch sử dụng Shop Pay. Nếu bạn nhận được yêu cầu bồi hoàn, quá trình phản hồi lại yêu cầu bồi hoàn sẽ thay đổi tùy theo việc đơn hàng có được Shopify Protect bảo vệ hay không và lý do bồi hoàn.

Tìm hiểu thêm về phòng tránh bồi hoàn và truy vấn.

Bồi hoàn gian lận hoặc không nhận ra trên đơn hàng được bảo vệ

Yêu cầu bồi hoàn được xem là fraudulent khi chủ thẻ cho rằng họ không ủy quyền số tiền đó. Đây là lý do bồi hoàn thường gặp và có thể xảy ra nếu thẻ bị đánh cắp. Yêu cầu bồi hoàn unrecognized xảy ra khi khách hàng không nhận ra tên hoặc địa điểm của thương nhân trên sao kê thẻ tín dụng.

Nếu yêu cầu bồi hoàn do gian lận hoặc không nhận ra được tạo cho đơn hàng được bảo vệ thì bạn không cần thực hiện thao tác nào. Sau đây là những gì sẽ xảy ra trong tài khoản của bạn:

  • Số tiền tranh chấp và phí bồi hoàn được ghi nợ từ tài khoản của bạn.
  • Số tiền tranh chấp và phí bồi hoàn ngay lập tức được hoàn trả cho bạn dưới dạng tín dụng.
  • Nếu ngân hàng của chủ thẻ giải quyết khoản bồi hoàn theo hướng có lợi cho bạn, số tiền tranh chấp và phí sẽ được trả lại cho bạn và Shopify sẽ hoàn trả tín dụng từ Shopify Protect.

Bạn có thể xem lại khoản ghi nợ và ghi có bằng cách vào trang quản trị Shopify, chuyển đến trang Quyết toán, sau đó nhấp vào Giao dịch.

Bồi hoàn gian lận hoặc không nhận ra trên các đơn hàng không được bảo vệ

Nếu có tiền bồi hoàn do gian lận đối với đơn hàng không được bảo vệ, quy trình giải quyết yêu cầu bồi hoàn giống với quy trình thông thường. Trong trường hợp này, Shopify sẽ không hoàn lại số tiền khiếu nại và phí bồi hoàn cho bạn trừ trường hợp công ty cấp thẻ tín dụng giải quyết khiếu nại đứng về phía bạn.

Tìm hiểu thêm về quản lý bồi hoàn và truy vấn bồi hoàn đối với các đơn hàng không được bảo vệ.

Những loại bồi hoàn khác đối với đơn hàng được bảo vệ hoặc không được bảo vệ

Yêu cầu bồi hoàn do gian lận và không nhận ra là các lý do thường gặp nhất, nhưng khách hàng có thể khiếu nại khoản thanh toán trên thẻ tín dụng vì nhiều lý do khác. Trong đó có thể bao gồm khiếu nại về việc không nhận được sản phẩm hoặc cho rằng sản phẩm bị lỗi, hỏng hoặc không giống như mô tả. Cần lưu ý rằng Shopify Protect không bảo vệ khỏi những lý do yêu cầu bồi hoàn này.

Để tìm hiểu thêm về việc quản lý yêu cầu bồi hoàn và truy vấn về các loại yêu cầu bồi hoàn khác, tham khảo tài liệu quản lý yêu cầu bồi hoàn và truy vấn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí