Chỉnh sửa mẫu mã cho sản phẩm hiện có (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể chỉnh sửa và xóa mẫu mã của sản phẩm trên trang thông tin chi tiết. Việc này giúp bạn thay đổi mẫu mã sản phẩm mà bạn bán bất kỳ lúc nào một cách linh hoạt. Trên trang chi tiết sản phẩm, bạn có thể quản lý các tùy chọn và giá trị mẫu mã, chọn mẫu mã để chỉnh sửa hàng loạt hoặc nhấp vào từng mẫu mã để truy cập trang chi tiết mẫu mã rồi chỉnh sửa mẫu mã cụ thể đó.

Chỉnh sửa chi tiết từng mẫu mã

Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết của từng mẫu mã trên trang chi tiết mẫu mã.

Chỉnh sửa chi tiết hàng loạt mẫu mã

Bạn có thể thay đổi một số chi tiết mẫu mã trên trang chi tiết sản phẩm. Để chỉnh sửa chi tiết khác của nhiều mẫu mã cùng một lúc, bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt.

Chỉnh sửa mẫu mã trên trang chi tiết sản phẩm

Bạn có thể điều chỉnh các thông tin sau trên trang chi tiết sản phẩm: - hình ảnh mẫu mã - giá mẫu mã - hàng trong kho có sẵn tại mỗi địa điểm

Nhấp vào hình ảnh hồ sơ đăng tải của mẫu mã để điều chỉnh hình ảnh mẫu mã. Nhấp vào giá trong hồ sơ đăng tải của mẫu mã rồi nhập giá mới.

Để chỉnh sửa hàng trong kho của mẫu mã, bạn cần lọc theo địa điểm. Sau khi bạn lọc còn một địa điểm cụ thể, điều chỉnh hàng trong kho có sẵn.

Mẫu mã cấp cao nhất của nhóm không phải là mẫu mã duy nhất. Nếu bạn điều chỉnh giá hoặc hình ảnh của hồ sơ đăng tải cấp cao nhất, tất cả giá và hình ảnh mẫu mã trong nhóm cũng sẽ thay đổi. Để điều chỉnh từng giá hoặc hình ảnh mẫu mã, nhấp vào mẫu mã cấp cao nhất để mở nhóm rồi chọn mẫu mã cụ thể mà bạn muốn điều chỉnh. Đối với hàng trong kho có sẵn, không thể chỉnh sửa hiển thị nhóm cấp cao nhất. Bạn phải mở nhóm mẫu mã để điều chỉnh riêng hàng trong kho có sẵn của từng mẫu mã.

Sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể thay đổi mọi chi tiết của nhiều mẫu mã cùng lúc bằng cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt. Để biết thông tin về cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt, hãy tham khảo phần Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm và mẫu mã.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Mẫu mã, thực hiện một trong các tác vụ sau đây:

  • Để chỉnh sửa mẫu mã cụ thể, chọn mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa bằng hộp kiểm, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
  • Để chỉnh sửa tất cả mẫu mã cùng một lúc, chọn hộp kiểm trên cùng rồi nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
 4. Thực hiện thay đổi đối với mẫu mã.

 5. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa tùy chọn mẫu mã và giá trị tùy chọn

Bạn có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa tùy chọn mẫu mã và giá trị tùy chọn.

Thay đổi thứ tự hiển thị của tùy chọn mẫu mã và giá trị tùy chọn

Khi khách hàng xem sản phẩm, các giá trị và tùy chọn mẫu mã sẽ hiển thị theo một thứ tự nhất định. Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Mẫu mã, thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Để sắp xếp lại thứ tự của tùy chọn mẫu mã, sử dụng nút điều khiển kéo và thả ⋮⋮ bên cạnh tùy chọn.
  • Để sắp xếp lại thứ tự của giá trị tùy chọn, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh tùy chọn rồi sử dụng nút điều khiển kéo và thả ⋮⋮.
 4. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa trường thông tin bổ sung của mẫu mã

Bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh vào trang chi tiết mẫu mã bằng trường thông tin bổ sung. Trường thông tin bổ sung được hiển thị trong bảng có thể chỉnh sửa trên trang chi tiết mẫu mã. Mỗi trường thông tin bổ sung sẽ hiển thị tên bạn đã chọn khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung. Bạn có thể nhấp vào từng hàng trong bảng để hiển thị loại trường thông tin bổ sung và mô tả, rồi nhấp vào trường để nhập giá trị.

Nếu đã có chủ đề Online Store 2.0 như chủ đề Shopify miễn phí Dawn thì bạn có thể thêm tham chiếu vào các trường thông tin bổ sung của mẫu mã sản phẩm qua trình biên tập chủ đề.

Xóa mẫu mã

Nếu muốn dừng bán sản phẩm có mẫu mã, bạn cần xóa tất cả các giá trị và tùy chọn mẫu mã của sản phẩm, bao gồm mặc định. Nếu không, menu thả xuống để chọn mẫu mã vẫn sẽ hiển thị với khách hàng.

Để xóa nhiều mẫu mã cùng lúc, sử dụng thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí