Kiểm kê hàng trong kho

Bạn có thể kiểm kê để đếm hàng trong kho và điều chỉnh mức hàng trong kho cho chính xác. Bạn có thể kiểm kê theo cách thủ công hoặc sử dụng máy quét mã vạch. Nếu bạn thay đổi mức hàng trong kho, Stocky sẽ thực hiện điều chỉnh tương tự trong Shopify.

Kiểm kê theo cách thủ công

 1. Trong Stocky, nhấp vào Hàng trong kho > Stocktakes (Kiểm kê).
 2. Nhấp vào + Stocktake (Kiểm kê).
 3. Đặt tên cho phiên kiểm kê. Trong trường Stocktake type (Phương thức kiểm kê), chọn manual (thủ công).
 4. Nhập các thông tin chi tiết còn lại của phiên kiểm kê, rồi nhấp vào Create Stocktake (Tạo phiên kiểm kê).
 5. Với mỗi sản phẩm, thực hiện một trong những cách sau: - Nếu lượng hàng trong kho của sản phẩm chính xác, nhấp vào nút ngón tay cái giơ lên.
  • Nếu cần điều chỉnh lượng hàng trong kho của sản phẩm, nhấp vào nút ngón tay cái hướng xuống, nhập đúng mức hàng trong kho, rồi nhấp vào Update Stock Level (Cập nhật mức hàng lưu kho).

Sau khi xem lại tất cả các sản phẩm, bạn có thể rời trang.

Kiểm kê bằng máy quét mã vạch

 1. Trong Stocky, nhấp vào Hàng trong kho > Stocktakes (Kiểm kê).
 2. Nhấp vào +Stocktake.
 3. Đặt tên cho phiên kiểm kê. Trong trường Stocktake type (Phương thức kiểm kê), chọn mã vạch.
 4. Nhập địa điểm kiểm kê, rồi nhấp vào Create Stocktake (Tạo phiên kiểm kê).
 5. Quét mã vạch của từng sản phẩm.
 6. Sau khi quét tất cả các mã vạch, nhấp vào Create Stock Adjustment (Tạo điều chỉnh hàng lưu kho), rồi xác nhận điều chỉnh.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí