Thêm hoặc chỉnh sửa địa chỉ vận chuyển trong giỏ hàng Shopify POS

Lưu ý: Bạn không thể thêm địa chỉ vận chuyển trong Shopify POS cho iPhone hoặc Android. Nếu bạn sử dụng Shopify POS dành cho thiết bị di động, thêm thông tin vận chuyển bằng ghi chú trong giỏ hàng.

Khi xử lý đơn hàng trên iPad, bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ giao hàng và phí vận chuyển trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng.

Thêm địa chỉ giao hàng và phí vận chuyển

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào Ship all items to customer (Vận chuyển tất cả mặt hàng đến khách hàng).

 2. Nếu là khách hàng mới, chạm vào nút +.

  1. Chạm vào địa chỉ giao hàng hoặc chạm vào Add new shipping address (Thêm địa chỉ giao hàng mới).
  2. Nếu bạn định thêm địa chỉ giao hàng mới, nhập thông tin và chạm vào Save (Lưu).
 3. Nếu là khách hàng cũ, chạm vào tên khách hàng.

  1. Chạm vào địa chỉ giao hàng hoặc chạm vào Add new shipping address (Thêm địa chỉ giao hàng mới).
  2. Nếu bạn định thêm địa chỉ giao hàng mới, nhập thông tin và chạm vào Save (Lưu).
 4. Chọn phí vận chuyển và chạm vào Apply (Áp dụng).

Chỉnh sửa giá vận chuyển hoặc địa chỉ vận chuyển

Để chỉnh sửa chi tiết vận chuyển của giỏ hàng:

 1. Trong mục Cart (Giỏ hàng) của màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào Vận chuyển:

  Hộp thoại vận chuyển — Shopify POS cho iPad

 2. Trong hộp thoại Vận chuyển vừa hiển thị, thực hiện một trong những thao tác sau:

- Chạm vào địa chỉ để chỉnh sửa. Khi hoàn tất, chạm vào Save (Lưu). - Chạm vào giá để chỉnh sửa. Khi bạn hoàn tất, chạm vào Done (Đã xong).

Xóa địa chỉ vận chuyển và phí vận chuyển

Để xóa chi tiết vận chuyển khỏi giỏ hàng:

 1. Trong phần Giỏ hàng của màn hình sản phẩm và giỏ hàng, vuốt tùy chọn Ship all items to customer (Vận chuyển tất cả mặt hàng đến khách hàng) sang bên trái để hiển thị nút Delete (Xóa).

 2. Chạm vào Xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí