ส่งอีเมลภายใน

การดำเนินการส่งอีเมลภายในจะส่งอีเมลจาก flow@shopify.com หากคุณมีปัญหาในการรับอีเมลจาก Flow ให้ตรวจสอบว่าอีเมลของคุณกรองอีเมลจากที่อยู่อีเมลนี้ออกอยู่หรือไม่

การดำเนินการ “ส่งอีเมลภายใน” จะเหมาะกับการส่งอีเมลให้พนักงานที่สุด เนื่องจากไม่สามารถใช้ตัวแปรเพื่อปรับแต่งที่อยู่อีเมลที่จะส่งให้ได้หากต้องการส่งอีเมลไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ ให้ใช้การดำเนินการอัตโนมัติด้านการตลาด

ช่อง

การดำเนินการส่งอีเมลภายในมีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการส่งอีเมลภายใน
ช่อง คำอธิบาย
อีเมล ที่อยู่อีเมลที่ส่งข้อความ หากต้องการส่งอีเมลไปยังบุคคลหลายคน ให้แยกที่อยู่อีเมลของตนด้วยเครื่องหมายจุลภาค คุณไม่สามารถใช้ตัวแปรเพื่อปรับแต่งที่อยู่อีเมลได้
เรื่อง ชื่อเรื่องของอีเมล
ข้อความ ข้อความในอีเมล

ทริกเกอร์

การดำเนินการ “ส่งอีเมลภายใน” สามารถใช้งานได้ในทุกขั้นตอนการทำงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการใช้งานที่จะส่งอีเมลเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า $500

ในขั้นตอนการใช้งานตัวอย่างนี้ ระบบจะส่งอีเมลเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า $500

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี